Oracle SQL Fundamentals

Oracle SQL Fundamentals

نام دوره: Oracle SQL Fundamentals

کد دوره:  ORA02

مدت دوره: 40 ساعت

پيش‌نياز:  Database Concepts and Design

سرفصل مطالب:

1.      مقدمه‌اي بر بانک اطلاعاتي

 • تعريف بانک اطلاعاتي
 • اجزاء بانک اطلاعاتي
 • مدلسازي داده‌ها با استفاده از نمودار ER
 • ارتباط بين جداول
 • انواع کليدها
 • قواعد جامعيت
 • نرمال‌سازي و انواع آن

2.      مروري بر بانک اطلاعاتي اوراکل

 • معماري بانک اطلاعاتي اوراکل
 • نصب، راه‌اندازي و ارتباط با بانک اطلاعاتي اوراکل

3.      مديريت جداول

 • تعريف شيء و اسکيما
 • انواع داده‌اي
 • جدول DUAL
 • ايجاد جدول
 • انواع محدوديت‌ و نحوه تعريف آنها
 • ايجاد جدول با استفاده از پرس‌وجو
 • اصلاح جدول
 • تغيير نام جدول
 • حذف جدول

4.      بازيابي داده‌ها با استفاده از دستور SELECT

 • دستور SELECT ساده
 • محدودسازي و مرتب‌سازي داده‌ها
 • بازيابي داده‌ها از چندين جدول

5.      توابع SQL

 • توابع تک سطري
 • توابع تجمعي

6.      زيرپرس‌وجوها

 • زير پرس‌وجوهاي تک سطري
 • زيرپرس‌وجوهاي چند سطري
 • زيرپرس‌وجوهاي چند ستوني
 • زيرپرس‌وجوهاي وابسته
 • زيرپرس‌وجوهاي متداخل

7.      عملگرهاي مجموعه‌اي

 • اجتماع داده‌ها
 • اشتراک داده‌ها
 • تفاضل داده‌ها

8.      دستکاري داده‌ها

 • دستور INSERT
 • دستور UPDATE
 • دستور DELETE
 • دستور TRUNCATE
 • دستور MERGE

9.      تراکنش و دستورات کنترلي آن

 • تعريف تراکنش
 • خواص تراکنش
 • دستورات کنترل تراکنش

10.  مديريت ساير اشياي بانک اطلاعاتي

 • Index
 • View
 • Sequence
 • Synonym