Oracle PL/SQL Programming

Oracle PL/SQL Programming

نام دوره: Oracle PL/SQL Programming

کد دوره:  ORA03

مدت دوره: 40 ساعت

پيش‌نياز:  Oracle SQL Fundamentals

سرفصل مطالب:

 1. مروري بر دستورات SQL
 2. مقدمه‌اي بر PL/SQL
 3. دستورات و ساختارهاي کنترلي
 4. تعريف Cursor و کاربرد آن
 5. Procedure
 6. Function
 7. Package
 8. Trigger
 9. مديريت خطاها
 10. دستورات BULK
 11. مجموعه‌ها