تقویم آموزشی
ردیف کد دوره عنوان دوره مدت دوره وضعیت دوره زمان برگزاری هزینه  
1 IRO311 Database Design and Concepts 32 ساعت - 0 تومان جزئیات و ثبت نام
2 IRO312 Oracle SQL & PL/SQL Programming 40 ساعت - 0 تومان جزئیات و ثبت نام
3 IRO313 Oracle Database Administration Workshop 1 40 ساعت - 0 تومان جزئیات و ثبت نام
4 IRO314 Oracle Database Administration Workshop 2 40 ساعت - 0 تومان جزئیات و ثبت نام
5 IRO315 Oracle Performance Tuning 32 ساعت - 0 تومان جزئیات و ثبت نام
6 IRO316 Oracle Automatic Storage Management 20 ساعت - 0 تومان جزئیات و ثبت نام
7 IRO317 Oracle Backup, Recovery and Flashback 20 ساعت - 0 تومان جزئیات و ثبت نام
8 IRO318 (Oracle Streams (Replication 24 ساعت - 0 تومان جزئیات و ثبت نام
9 IRO319 Oracle Database Security 20 ساعت - 0 تومان جزئیات و ثبت نام