Oracle Data warehouse

خدمات مشاوره‌ای Oracle Data warehouse

مشاوران Oracle Data Warehouse شرکت اوراکل ایرانیان با داشتن تجربیات موفق و کار با بانک‌های اطلاعاتی خیلی بزرگ در زمینه‌های زیر خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهند:

  • تحلیل و طراحی بانک اطلاعاتی Data Warehouse
  • بارگذاری داده‌ها به بانک اطلاعاتی Data Warehouse
  • تنظیم کارآیی بانک اطلاعاتی Data Warehouse